at

at
[æt, ët] prep 1. (vend, drejtim) a) në, tek, te; at my uncle's tek im ungj; b) me; laugh atsb qesh me dike; c) te, drejt; look at sb shikoj dike; d) pas, te; he clutched at the roar ai u kap pas lopatës; e) në; at a distance në njëfarë distance; f) nga; to go in (at) one ear and out (at) the other më hyn nga njëri vesh e me del nga tjetri. 2. (kohë, rend) a) (për orën); at 3 o'clock në orën tre; at any moment në çdo kohë; at noon, at midnight në mesditë, në mesnatë; b) (për moshë) në moshën; at 15 në moshën 15vjeç; c)(rend) në; at first, at last në fillim, në fund; at all times në çdo kohë. 3. (gjendje, aktivitet) a) në; me; at work në punë; what is he at now? me se merret tani? hard at it duke punuar fort, rëndshëm; b) (pas mbiemrave) në; good at translation i mirë në përkthim; c) (gjendje) në; at war, at peace në luftë, në paqe. 4. (ritëm, shkallë, vlerë) a) me; at full speed me të gjithë shpejtësinë; b) me; at a loss me humbje; at 20 cents për 20 centë; c) (me sipërore): at best në rastin më të mirë, shumë-shumë; at least të paktën; at the worst në rastin më të keq. 5. (pas foljeve) me; marvel at sb's knowledge mahnitem me njohuritë e dikujt; delighted at the idea of i kënaqur nga ideja e; at last më në fund; at hand a) afër, pranë; b) gati
* * *

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”